ALGEMENE VOORWAARDEN THINK2ESCAPE

Hieronder treft u de algemene voorwaarden van Think2Escape. Wanneer u inlogt bij Think2Escape, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en huisregels van Think2Escape zoals hieronder is beschreven.

Artikel 1: Begripsomschrijving

In deze gemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Think2Escape: De organisatie die escape rooms bouwt en deze aanbied aan Klanten om te worden gespeeld.
 2. de Klant: een of meerdere natuurlijke personen die willen deelnemen aan het spelen van een van de escape rooms die worden aangeboden door Think2Escape.
 3. Personeel: Natuurlijke personen die een arbeidsrelatie zijn aangegaan met Think2Escape of op vrijwillige basis diensten verrichten in het arrangement van Think2Escape.
 4. Deelnemer: Een natuurlijk persoon die deel neemt aan het spelen van een van de escape rooms die worden aangeboden door Think2Escape.
 5. Shift, ronde, tijdslot: De tijd waarin een bepaalde escape room van Think2Escape volgens de bepaling van Think2Escape gespeeld wordt.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn altijd van toepassing op alle overeenkomsten of opdrachten welke Think2Escape aangaat met een Deelnemer of Klant.
 2. Deelnemers moeten op tijd in de Zoom sessie zijn ingelogd om op tijd te kunnen beginnen. Eventuele vertragingen gaan helaas van de speeltijd van de shift af.
 3. Deelname aan een escape room van Think2Escape is geheel op eigen risico . Think2Escape is niet verantwoordelijk voor ongevallen en/of letsel die ontstaat tijdens het spelen van de escape rooms die worden aangeboden door Think2Escape.
 4. Think2Escape behoudt zich het recht voor om last minute acties te doen waardoor de prijs kan afwijken van de prijs die de Klant op de website heeft gezien. Dit kan Think2Escape bijvoorbeeld doen wanneer er nog openstaande tijdssloten in de dagplanning zijn. De Klant komt niet in aanmerking om de gemiste korting terug te krijgen.
 5. Think2Escape behoudt zich het recht voor om openingsdagen en/of –tijden te wijzigen.
 6. In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de directie van Think2Escape.
 7. Think2Escape behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een bestelling of reservering te wijzigen, weigeren dan wel te annuleren. De Klant wordt hiervan zo spoedig mogelijk per E-Mail op de hoogte gebracht. Eventuele vooruitbetalingen aan Think2Escape worden door Think2Escap” terugbetaald.
 8. Deelnemers mogen geen overlast veroorzaken voor andere deelnemers en/of personeel van Think2Escape.
 9. Fysiek en of verbaal geweld, dan wel anderszins ongewenst gedrag jegens Deelnemers of Personeel van Think2Escape wordt NIET getolereerd. Deelnemers die zich aan dergelijk gedrag schuldig maken, kunnen onmiddellijk uit de escaperoom van Think2Escape worden gezet.

Artikel 3: Overmacht

 1. Indien Think2Escape door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor ten minste de duur van de overmachtstoestand. De Klant heeft de keuze om een nieuwe afspraak te maken om de overeenkomst alsnog uit te voeren of om zijn geld terug te vragen indien de Klant al heeft betaald.
 2. Een tekortkoming kan Think2Escape niet worden aangerekend wanneer deze niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 3. In geval van overmacht heeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding. Think2Escape zal in overleg met de klant bepalen wat de vervolg acties zullen zijn om de gemiste speeltijd in te halen of dat een terugbetaling van een deel van de prijs op zijn plaats is.

Artikel 4: Betaling

 1. Indien de Klant niet voor aanvang van het spelen van een escape room van Think2Escape betaalt, kan Think2Escape de Klant geen toegang verlenen tot de betreffende escape room.
 2. Alle kosten die Think2Escape moet maken met betrekking tot de invordering van het door wederpartij verschuldigde bedrag, zijn voor rekening van de wederpartij.
 3. De prijs die de Klant moet betalen voor aanvang van het arrangement is de prijs die op de website staat vermeld op de dag van reservering door de Klant tenzij Think2Escape een korting geeft op die dag.

Artikel 5: Wijzigingen

 1. Indien de Klant een extra Deelnemer wenst mee te nemen, kan dit tot het door Think2Escape aangeduide maximum aantal personen voor de betreffende escape room.
 2. Indien er meer dan het maximum aantal deelnemers inlogt bij de escaperoom, wordt er naar een oplossing gezocht die past bij de ontstane situatie.
 3. Indien er geen oplossing wordt gevonden, dienen de deelnemers zelf te besluiten wie wel deelneemt aan de escape room en wie niet.
 4. Indien er problemen ontstaan doordat er met meer dan het door Think2Escape aangegeven maximum deelnemers wordt gespeeld, dan is Think2Escape hier niet verantwoordelijk voor.

Artikel 6: Beëindiging Overeenkomst

 1. Think2Escape kan het voortzetten van het spel onmiddellijk staken en aldus de overeenkomst beëindigen, indien de klant dusdanige hinder veroorzaakt dat in alle redelijkheid niet van Think2Escape verwacht kan worden de activiteit voort te laten zetten. In dat geval kan Think2Escape de betreffende Deelnemer(s) verwijderen uit de escaperoom.
 2. Think2Escape is in een geval zoals bedoeld in lid 1 van artikel 6, niet gehouden de Deelnemer enige schade te vergoeden, noch betaling te retourneren.

Artikel 7: Betaling

 1. Betalingen door de Klant aan Think2Escape dienen met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden, daarbij algemeen erkende vormen van elektronische betalingen inbegrepen.
 2. Think2Escape is gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen wanneer de Klant niet kan voldoen aan de vereiste betaling voor de bestelde escaperoom.
 3. Indien door technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betaling niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd kan worden, aanvaard Think2Escape geen enkele aansprakelijkheid. De Klant heeft geen recht op terugbetaling.

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendommen met betrekking tot de naam, het logo en de eventuele tekst van Think2Escape, alsmede met betrekking tot de door Think2Escape gehanteerde programma- en bedrijfsformule in het algemeen berusten bij Think2Escape.
 2. Het is de Klant niet toegestaan deze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Think2Escape.
 3. Het is verboden om foto’s of ander beeldmateriaal van of in een escape room van Think2Escape te maken zonder toestemming van Think2Escape.

Artikel 9: Klachten en geschillen

 1. Klachten over de totstandkoming en of uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden en schriftelijk ingediend worden bij Think2Escape binnen 6 weken nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat de Klant zijn rechten ter zake verliest.
 2. In geval de Klant Think2Escape aansprakelijk wil stellen van geleden schade, moet de Klant zo spoedig mogelijk maar binnen 6 weken nadat de beschreven schade is gelden, Think2Escape schriftelijk in kennis stellen. De aard en de omvang van de schade moet daarbij zo nauwkeurig mogelijk worden beschreven.
 3. Think2Escape spant zich in om, mede ter voorkoming van geschillen, bij klachten en of geleden schade van de Klant, deze serieus en in alle redelijkheid, naar genoegen van de Klant af te handelen.
 4. Uitsluitend een bevoegde Nederlandse rechtbank, is bevoegd om van de geschillen tussen Think2Escape en de Klant kennis te nemen.

Artikel 10: Overige voorwaarden

 1. Nietigheid van één van de bepalingen of leden daarvan in deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen dan wel de overige leden onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen of leden daarvan vervangen door nieuwe bepalingen of leden die qua inhoud, bereik en doelstelling zoveel mogelijk met de oude nietige bepalingen of leden overeenkomen.
 2. Alle Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn openbaar.